Om vellykkede huse

En bygning skal udformes til at være et redskab i din forretning uanset om det drejer sig om kontor, service/salg, oplevelse eller produktion.

Nederst på siden er oplistet en række forhold som direkte eller indirekte vil have indflydelse på produktivitet, medarbejdertrivsel eller signalværdi(storytelling).

Det vil være sådan at jo bedre forholdet er løst jo mere værdi tilføres bundlinjen hen ad vejen.

Prøv at løbe listen herunder igennem (og tænk konsekvenserne ind i hvert tilfælde hvis det pågældende forhold er forfejlet  – kapitaliser evt.)

Checkliste:
- Dine krav og behov er afklaret (program)

-Beliggenhed er valgt rigtig

-Myndighedskrav og begrænsninger på grunden er afklaret - er det den rigtige grund?

-Der er udført udkast til flere forskellige mulige løsninger som belyser mulighederne på grunden, volumenstudier mv.

-Bygninger er rigtigt placeret på grunden under hensyn til en række forhold som tilkørsel, parkering, intern trafik, udsigt, indblik, signal til omgivelserne, andre funktioner på terræn, udvidelsesmulighed, brand, dagslysudnyttelse, passiv energi udnyttelse, funderingsforhold, rekreative friarealer, cykelparkering, miljø, støj.

-Bygningsvolumen er hensigtsmæssigt udformet ift. ovenstående og punktet herunder

-Funktionerne er hensigtsmæssigt placeret i bygningen ift. funktion, adgang, intern trafik, dagslys, energiforbrug, fleksibilitet

-Bygningen har en klar arkitektonisk ide, et greb som giver mening ift. virksomhedens kerneforretning

-Der er de rigtige steder og rumligheder for relevant social kontakt

-Facader er hensigtsmæssigt udformet mht. dagslys, energi, indeklima (ventilation, blænding, overophedning), vedligeholdelse, signalværdi

-Udeopholdssteder er vurderet ift. mikroklima (vind, sol, skygge, ly for regn, varmestråling)

-Der er valgt materialer som funktionelt og stemningsmæssigt understøtter intentionerne (og kan driftes, rengøres mv.)

-Der er indarbejdet arealer til tekniske installationer på de rigtige steder

-Der er indarbejdet føringsveje til ventilation, EL mv.

-Der et klart konstruktionsprincip, materiale som giver fleksibilitet ift. fremtidige ændringer

 

Murstenene koster i udgangspunktet det samme men ved merinvestering i udformning er der potentiale til at få: 

et mere økonomisk bæredygtigt hus der giver større glæde til dine medarbejdere og kunder - år efter år